ConocoPhillips Norge

Forskning og utvikling

Helt siden starten har ConocoPhillips samarbeidet med forskningsinstitusjoner og universiteter, noe som har ført til innovative løsninger som har hatt stor betydning for utviklingen av feltene i Ekofisk-området. Etter å ha produsert olje og gass siden 1971, rettes blikket nå framover mot 2050. Dette ville ikke vært mulig uten innovative ideer og løsninger som har hatt stor betydning for selskapets virksomhet i Norge.

Samtidig som vi befester vår posisjon i Nordsjøen, har vi en klar ambisjon om å utvide vår portefølje på norsk sokkel og få flere bein å stå på. Blant annet har vi gjennom konsesjonsrundene fått operatørskap og eierandeler i lisenser i Norskehavet og Barentshavet. Denne interessen for nordområdene er noe av bakgrunnen for vårt omfattende arktiske forskningsprogram.

 

Forskningsområder

Vårt totale forskningsbidrag til norske universiteter og forskningsinstitusjoner siden starten på tidlig 1970-tall beløper seg til nærmere fem milliarder kroner. Blant de viktigste forskningsområdene i dag er produksjonsøkning i eksisterende felt, integrerte operasjoner, mer kostnadseffektiv boring, flerfaseteknologi og arktisk engasjement.

I 2017 har vi cirka 50 forskningsprosjekter, som i hovedsak gjøres hos norske universiteter og forskningsinstitusjoner.

Produksjonsøkning i eksisterende felt

Da Ekofisk-feltet startet produksjon i 1971 var beregningen at det var mulig å få ut 17-18 prosent av hydrokarbonene i Ekofisk-feltet ved hjelp av naturlig trykk. Dette tallet har økt betydelig siden den gang, hovedsakelig på grunn av vanninnsprøyting. Også faktorer som bedre utnyttelse av teknologier innen reservoarteknikk og geologi – og utvikling av ny teknologi innen komplettering, prosesstyring og boring.

Økt bruk horisontale brønner spiller for eksempel en stor rolle. Ekofisk Sør-prosjektet øker oljeutvinningsraten med rundt to prosent, slik at utvinninggraden forventes å nå 52 prosent innen utgangen av 2028, som er nåværende lisensperiode.

I 2002 ble forskningssenteret Corec (Center for Oil Recovery) etablert som et samarbeidsprosjekt mellom ConocoPhillips, Universitet i Stavanger(UiS) og forskningsstiftelsen IRIS. Etableringen av senteret ble finansiert av ConocoPhillips som operatør for feltene Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor (utvinningstillatelse 018).

Forskningsprosjektene i Corec har vært sentrale for den økte utvinningen på feltene i Ekofisk-området. Senteret har også bidratt til å styrke petroleumsforskningen ved Universitet i Stavanger (UiS).

Et viktig framtidsrettet prosjekt er 4D-seismikk LOFS - Life of Field Seismic, som ble startet i 2009. Ved å anvende teknologi fra telekommunikasjons- og forsvarsindustrien på en ny og innovativ måte, utviklet det integrerte geofag- og ingeniørmiljøet i Tananger et system for permanent overvåking av olje- og vannbevegelsene i Ekofisk-reservoaret ved hjelp av fiberoptikk.

Dette er det første systemet i verden av sin type. 20.000 sensorer, 4000 lyttebøyer og 240 kilometer fiberoptiske kabler er plassert på havbunnen, og seismikk hentes inn to ganger i året eller etter behov. Denne innhentingen av data gir etter hvert et 4D-bilde, der den fjerde dimensjonen er tid. Slik kan en bedre beregne hvordan vann og olje ‘flyter’ i reservoaret, noe som gjør at brønnene kan planlegges bedre.
 

LOFS