Årsresultat for ConocoPhillips Skandinavia AS

2016 var et utfordrende år for oljeindustrien i Norge og globalt. Vi leverte svært gode HMS-resultater og tilfredsstillende økonomiske resultater under de rådende forhold. Driftseffektiviteten var høy i den norske forretningsenheten, og produksjonen var noe over forventningene, sier Trond-Erik Johansen, regiondirektør for ConocoPhillips i Europa og Nord-Afrika.

Produksjon

Nettoproduksjonen i 2016 var på 44,3 millioner fat oljeekvivalenter, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 121.012 produserte fat i døgnet. Dette utgjør en økning på 1,8 prosent sammenliknet med 2015 hvor gjennomsnittlig produksjon var 118.900 fat i døgnet.

Resultat

Driftsinntekter i 2016 var på 14.842 millioner kroner. Driftsresultat var på 1.444 millioner kroner, en nedgang på 3.033 millioner kroner sammenliknet med regnskapsåret 2015. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte realiserte markedspriser, delvis motvirket av valutakursutvikling og økt salgsvolum. Skattekostnaden var 620 millioner kroner i 2016 mot 2.075 millioner kroner i 2015.

Årene framover

- ConocoPhillips har en langsiktig strategi i Norge – med mål om å være en nøkkelspiller på norsk sokkel også i 2050. Vi fikk tilbud om andeler i seks utvinningstillatelser, hvorav tre som operatør, i Olje- og energidepartementets tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2016. Tildelingene viser at vi nyter tillit hos norske myndigheter og har et langsiktig perspektiv i Norge, sier Trond-Erik Johansen.

Klikk her for å se nøkkeltall for 2016

Denne teksten inneholder uttalelser om framtidige forhold. Vi har basert uttalelsene om framtidige forhold på våre nåværende forventninger, estimater og prognoser om oss selv og de industriene der vi generelt har virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at disse uttalelsene ikke gir noen garantier om framtidige resultater, ettersom de inneholder forutsetninger som selv om de er gitt i god tro, kan vise seg å være uriktige, og medføre risiko og usikkerhet som vi ikke kan forutse. I tillegg har vi basert mange av disse uttalelsene om framtidige forhold på forutsetninger om framtidige hendelser som kan vise seg å være feilaktige. Dermed kan de faktiske konsekvensene og resultatene avvike betydelig fra det vi har uttrykt eller forutsett i uttalelser om framtidige forhold. Økonomiske, forretningsmessige, konkurranserelaterte og regulatoriske faktorer som kan påvirke ConocoPhillips' virksomhet, er beskrevet i ConocoPhillips' rapportering til Securities and Exchange Commission (SEC), som finnes på SECs nettsted www.sec.gov