Det strekker seg over 10x5 kilometer og ligger 3000 meter under havbunnen. Produksjonen består av både olje og gass. Produksjonen startet i 1971.

Ekofisk-senteret

Ekofisk-senteret omfatter alle installasjonene som er knyttet sammen med gangbroer på det sentrale Ekofisk-feltet. I 2018 gjelder dette ni plattformer pluss brostøtter. De nyeste plattformene er brønnhodeplattformen 2/4 Z og feltsenter- og boligplattformen 2/4 L som kom på plass i 2013.

Siden utbyggingen startet tidlig på 1970-tallet, har dette vært et feltsenter og et knutepunkt for produksjonen fra Ekofisk-feltet og fra de øvrige feltene i Ekofisk-området. I tillegg har produksjon fra andre felt i området blitt - og blir - transportert via Ekofisk-senteret og videre til mottaksterminalene i Emden, Tyskland (gass) og Teesside, Storbritannia (olje).

Ekofisk-senteret er bygd ut i faser og er blitt oppgradert og modernisert i flere omganger. Den siste tilveksten, Ekofisk Sør-utbyggingen, ble satt i drift i 2013. Ekofisk Sør-prosjektet består av brønnhodeplattformen 2/4 Z og havbunnsenheten 2/4 VB.

For pressefoto //www.conocophillips.com/business-units/norway/nn/presserom/pressefoto/.

Ekofisk 2/4 J

Ekofisk 2/4 J er en prosesserings- og transportplattform som ble satt i drift i 1998. Den er forbundet med broer til både Ekofisk 2/4 X i vest og Ekofisk 2/4 M i sør. Ekofisk 2/4 J er et knutepunkt for all produksjon fra de tre feltene i Ekofisk-området.

I tillegg til produksjonen fra hovedfeltet Ekofisk, kommer olje og gass fra Eldfisk, Embla og Tor til plattformen. I tillegg sendes oljen fra feltene Ula, Valhall og Hod, der BP er operatør, via Ekofisk 2/4 J før videretransport til Teesside. Det samme gjelder oljen og gassen fra Gyda-feltet, som opereres av Repsol.

Oljen og gassen blir prosessert før den blir trykket opp og sendt i eksportlinjene. Oljen sendes i en 354 kilometer lang rørledning til mottaksterminalen i Teesside, Storbritannia, mens gassen går i en 440 kilometer rørledning til Emden i Tyskland.

På plattformen ligger også det sentrale kontrollrommet som styrer prosessene både på Ekofisk 2/4 J og på tilknyttede plattformer, samt volumene som går i rørledningene.

Ekofisk 2/4 J har en kapasitet til å kunne behandle 21,2 millioner kubikkmeter gass per døgn og 350.000 fat olje per døgn. I tillegg kan olje fra Eldfisk gå i ’bypass’ direkte til rørledningen.

CTour-anlegget, som renser produsert vann fra Ekofisk-feltet, ligger også på Ekofisk 2/4 J. Anlegget har en kapasitet til å rense 150.000 fat vann per døgn før utslipp til sjø.

Ekofisk 2/4 J-plattformen er den største energiprodusenten i Ekofisk-området. Energiproduksjonen er gassbasert, tilpasset daglig behov og brukes hovedsakelig direkte til prosessering, gasseksport, gassinnsprøyting og transport av olje. I tillegg er det installert to gassturbiner med total kapasitet på 44 MW installert elektrisk effekt som forsyner det integerte strømnettet på Ekofisk-feltet.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 X

Ekofisk 2/4 X er en bore- og produksjonsplattform som via broer er knyttet sammen med plattformene Ekofisk 2/4 C og Ekofisk 2/4 J.

Ekofisk 2/4 X skal i hovedsak løse to oppgaver: Den er utstyrt med egen borerigg for å bore brønner, og den er en brønnhodeplattform hvor produksjonen fra reservoaret kommer opp og blir ført videre til Ekofisk 2/4 J.

Ekofisk 2/4 X ble satt i drift i 1996.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 M


Ekofisk 2/4 M er en kombinert produksjons- og prosessplattform som fjernstyres fra Ekofisk 2/4 J. Ekofisk 2/4 M kom i drift i 2005 og har plass til 30 brønner. En av brønnene benyttes til reinjisering av borekaks. Boring og brønnaktiviteter foregår ved hjelp av innleid borerigg.

Plattformen er også tilknyttingspunkt for de nye plattformene Ekofisk 2/4 L og Ekofisk 2/4 Z, som ble installert i 2013.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 H

Ekofisk 2/4 H er en boligplattform med 134 lugarer. Plattformen er ikke lenger i bruk, og er planlagt fjernet innen 2022.

Ekofisk 2/4 H ble installert i 1977 og satt i drift i 1978. Plattformen fungerte som feltsenter til 2013.

For pressefoto //www.conocophillips.com/business-units/norway/nn/presserom/pressefoto/.

Ekofisk 2/4 C

Ekofisk 2/4 C er en kombinert produksjons- og kompressorplattform på Ekofisk-senteret. Den har broforbindelse til Ekofisk 2/4 H, Ekofisk 2/4 Q og Ekofisk 2/4 X. Plattformen har vært i produksjon siden 1974.

Produksjonen herfra sendes til Ekofisk 2/4 J for separasjon og prosessering – og derfra videre til mottaksterminalene for olje og (Teesside, Storbritannia) og gass (Emden, Tyskland.

Produksjonen fra Ekofisk 2/4 C startet i 1974.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 Q

Ekofisk 2/4 Q ble installert i 1972 og var opprinnelig en boligplattform utstyrt med helikopterdekk og kontorer. Plattformen ble stengt i 2014.

Plattformen er forbundet med broer til Ekofisk 2/4 FTP og Ekofisk 2/4 C.

Ekofisk 2/4 Q er omfattet av planen for utfasing av eldre installasjoner. Boligmodulene ble fjernet sommeren 2014. Resten av plattformen er planlagt fjernet innen 2022.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 L

Ekofisk 2/4 L er en bolig- og feltsenterplattform på Ekofisk-senteret.

Plattformen ble installert sommeren 2013 og har broforbindelse til Ekofisk-senteret. Plattformen ble satt i drift høsten 2013 og offisielt åpnet 1. april 2014.

Med sine 552 senger, alle i enkeltlugarer, er Ekofisk 2/4 L en av Nordsjøens største hotellplattformer. I tillegg til boligfunksjonen inneholder plattformen mange feltsenterfunksjoner og systemer.

Ekofisk 2/4 L er regionalt senter for telekommunikasjon, og all koordinering av luft- og sjøtransport foregår herfra. Det finnes også kontorfasiliteter, kantine, rekreasjonsområder og avdeling for helsepersonell. Helikopterdekket med to helikopterhangarer har kapasitet til 50 daglige flybevegelser og fungerer som den viktigste helikopterlandingsplassen i Ekofisk-området.

Ekofisk 2/4 L erstattet boligplattformene Ekofisk 2/4 H og Ekofisk 2/4 Q.

Les mer om Ekofisk 2/4 L i denne brosjyren.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 Z

Ekofisk 2/4 Z er en brønnhodeplattform på Ekofisk-senteret med 36 brønnslisser hvor 35 av dem er for produksjon og én er for tilbakeføring av borekaks. Boring av brønnene utføres av en oppjekkbar borerigg plassert ved siden av 2/4 Z-plattformen.

Plattformen er designet og bygget for å kunne utføre flere samtidige operasjoner som produksjon, boring, brønnvedlikehold og brønnintervensjonsaktiviteter. Plattformen overvåkes og fjernstyres fra kontrollrommet på 2/4 J-plattformen, men den er også klargjort for å kunne overvåkes og styres fra selskapets driftssenter i Tananger. Plattformen ble installert sommeren 2013 og har broforbindelse til Ekofisk-senteret.

Plattformen ble satt i drift i oktober 2013.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 K-B

2,3 kilometer nord for Ekofisk-senteret ligger Ekofisk 2/4 K-B. Disse to plattformene har felles bemanning og er forbundet med gangbro. Driften på de to plattformene styres fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K.

Ekofisk 2/4 B

Ekofisk 2/4 B er en produksjonsplattform for olje og gass med plass til 24 brønner. Oljen og gassen fra 2/4 B transporteres i rørledninger til Ekofisk-senteret. Plattformen har vært i produksjon siden 1974


Ekofisk 2/4 K

Ekofisk 2/4 K er en vanninnsprøytings- og boligplattform med plass til 30 brønner. Boligmodulen har 182 sengeplasser fordelt på fem etasjer, og både de som arbeider på denne plattformen og på Ekofisk 2/4 B, bor her.

Vanninnsprøytingen på Ekofisk startet fra Ekofisk 2/4 K i 1987. Fra 1990 har Ekofisk 2/4 K forsynt også andre plattformer med innsprøytingsvann. Fra 2010, da havbunnsenheten Ekofisk 2/4 VA kom i drift, har vanninnsprøytingen i Ekofisk-feltet foregått fra enten 2/4 K eller fra denne nye enheten.

Den daglige innsprøytingsraten i reservoaret på Ekofisk, er cirka 450.000 fat vann. En del av dette innsprøytingsvannet blir produsert på Eldfisk 2/7 E og sendt i en 24 kilometer lang rørledning til Ekofisk 2/4 K for innsprøyting derfra.

Samlet innsprøytingsrate på Ekofisk og Eldfisk er over 500.000 fat vann per døgn.

Vanninnsprøyting blir brukt for å øke utvinningen av olje og gass. Vannets funksjon er å holde reservoartrykket ved like etter hvert som oljen og gassen blir tatt ut av reservoaret. Vanninnsprøyting er den viktigste enkeltfaktoren til at produksjonen på Ekofisk-feltet har kunnet holde seg på et høyt nivå.

For pressefoto klikk her.

 

Ekofisk 2/4 VA

Ekofisk 2/4 VA er en havbunnsenhet med åtte brønner for vanninnsprøyting. 
Innsprøytingsvannet kommer fra Ekofisk 2/4 K og fraktes 4,1 kilometer i rørledning før det sprøytes inn under høyt trykk ved brønnhodet, vel 70 meter under havoverflaten.

Innsprøytingskapasiteten er 120.000 fat vann per døgn, fordelt på de åtte innsprøytingsbrønnene.

Ekofisk 2/4 VA ble satt i drift i 2010.

For pressefoto //www.conocophillips.com/business-units/norway/nn/presserom/pressefoto/

Ekofisk 2/4 VB

Ekofisk 2/4 VB Ekofisk er en havbunnsenhet med åtte brønner for vanninnsprøytning - lokalisert tre kilometer sør for Ekofisk-senteret. Vanninnsprøytningen skjer ved hjelp av en fem kilometer lang rørledning fra Eldfisk-senteret til Ekofisk 2/4 VB. Enheten er koblet til den tilsvarende havbunnsenheten Ekofisk 2/4 VA med hydraulisk og fiberoptisk kabel.

Havbunnsenheten ble installert i 2012 og tatt i bruk i 2013.

For pressefoto klikk her.

Ekofisk 2/4 VC

 Ekofisk 2/4 VC er en havbunnsenhet med fire brønner for vanninnsprøytning – lokalisert cirka tre kilometer sør for Ekofisk-senteret.

Vanninnsprøytningen skjer gjennom en fem kilometer lang rørledning fra plattformen Eldfisk 2/7 S til Ekofisk 2/4 VC. Enheten mottar strøm og signaler fra plattformen Ekofisk 2/4 M.

Ekofisk 2/4 VC ble tatt i bruk høsten 2018.

Ekofisk 2/4 A

Ekofisk 2/4 A er en produksjonsplattform som er lokalisert 3,1 kilometer sør for Ekofisk-senteret.

Ekofisk 2/4 A var den første permanente plattformen i produksjon i Ekofisk-området – og på norsk sokkel. Den første oljeproduksjonen fra brønn A-13 startet 25. april 1974.

Plattformen ble permanent stengt ned i september 2013. Arbeidet med permanent plugging av brønner startet i 2014 og ble avsluttet i 2016. Plattformen er planlagt fjernet innen 2022.

Les nyhetsartikkel: Ekofisk 2/4 A - en epoke er over

For pressefoto klikk her.