Første felt på norsk sokkel

Produksjonen på Ekofisk startet 9. juni 1971, etter at feltet ble oppdaget sent på høsten 1969. Utbyggingen av området har skjedd i flere faser. Ekofisk-feltet med sentrale behandlingsanlegg ble bygget ut tidlig på 1970-tallet. Oljen ble de første årene bøyelastet på feltet. Fra 1975 er oljen og våtgassen fraktet gjennom rørledning til Teesside i Storbritannia. Gassen er fra 1977 ilandført gjennom rørledning til Emden i Tyskland.

 

Seks meters oppjekking

Havbdybden i Ekofisk-området er mellom 70 og 80 meter. På grunn av trykkfall har det gjennom årene foregått en innsynkning av havbunnen. Allerede i 1985 begynte arbeidet med å sikre plattformene mot effektene av innsynkningen. Samtlige stålplattformer på Ekofisk-senteret ble jekket opp seks meter i 1987, og i 1989 ble det installert en beskyttelsesvegg rundt Ekofisk-tanken. Innsynkningen av havbunnen har de senere årene avtatt.

 

Vanninnsprøyting øker utvinningen

Som et ledd i ønsket om å stadig øke utvinningsgraden i Ekofisk-området, ble vanninnsprøytingsplattformen Ekofisk 2/4 K satt i drift i desember 1987. Vanninnsprøytingskapasiteten på feltet er senere blitt utvidet flere ganger, blant annet med plattformen 2/7 E på Eldfisk-feltet. Innsprøytingsvolum i hele Ekofisk-området er i 2018 over 500.000 fat vann per døgn.

 

Ekofisk II og forlenget konsesjon

En ny plan for utbygging og drift av Ekofisk-feltet (Ekofisk II) ble vedtatt i 1994, samtidig som Ekofisk-lisensens konsesjonstid ble forlenget til 2028. Et nytt Ekofisk-senter med to nye plattformer er installert på feltet - en brønnhodeplattform ble installert høsten 1996, og en ny plattform for prosessering og transport ble installert i august 1997. Ekofisk II kom i drift i august 1998. Feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla er knyttet opp til det nye feltsenteret.

 

Ekofisk Vekst

Ekofisk Vekst-prosjektet hadde som mål å øke utvinningen av olje og gass, samt øke prosesskapasiteten og påliteligheten fra Ekofisk-området. Ekofisk 2/4 M-plattformen, som kom i drift i 2005, inngikk i dette prosjektet.

 

Ekofisk Sør

Ekofisk Sør-prosjektet vil bidra til en betydelig økning i oljeproduksjon årene framover. Utbyggingen består av brønnhodeplattformen 2/4 Z med 35 produksjonsbrønner og én brønn for vanninnsprøyting, samt 2/4 VB, en havbunnsenhet med åtte brønner for innsprøyting av vann.
Ekofisk 2/4 Z og 2/4 VB startet driften i 2013. I 2017 ble  Ekofisk 2/4 VC, som er en sjøbunnsramme for fire vanninnsprøytingsbrønner, godkjent. Vanninnsprøyting startet høsten 2018. 

 

Sluttdisponering

I 2001/2002 godkjente norske myndigheter Avslutningsplanen for Ekofisk I. Betongunderstellet på Ekofisk-tanken blir etterlatt, mens de andre nedstengte installasjonene blir fjernet. Fjerningen av ti stålplattformer ble avsluttet i 2014.

Fjerningen av fire nedstengte plattformer er startet i 2017, og skal være fullført til 2022.