Hovedhensikten med driftsmodellen er å styrke produksjonsprosessen. Den mest synlige delen av modellen er vårt driftssenter på land. Driftssenteret består av flere deler og fungerer som knutepunkt for samarbeidet mellom land og hav for de forskjellige fag- og driftslagene.  Felles for dem er at de alle bidrar til effektiv og sikker tverrfaglig samhandling på tvers av fysisk avstand og andre barrierer.

For å gi et par eksempler på hvordan integrerte operasjoner ( IO) utgjør en forskjell: Modellen har bidratt til bedre planlegging og økt driftseffektivitet. En direkte gevinst av det er redusert behov for midlertidig produksjonsnedstenging. 
Logistikksenteret i Tananger sikrer bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.  Det har ført til reduserte transportkostnader og lavere C02-utslipp.

Modellen dreier seg likevel først og fremst om mennesker – og samhandlingen på tvers av avstand og profesjon – ofte i sanntid – for å nå felles mål. Målene er ambisiøse. Gjennom samhandling, fokus på kontinuerlig forbedring og beste praksis nås målene. Felles planlegging og gjennomføring bidrar også til at mange får være med å påvirke resultatet i positiv retning.

ConocoPhillips ønsker fortsatt å være ledende når det gjelder utvikling av nye former for samspill - for å oppnå felles mål i dag og i framtiden. Driftsmodellen er, og skal være, vårt konkurransefortrinn.

SE VIDEO OM SENTERET FOR INTEGRERTE OPERASJONER