50 års verdiskapning fra Ekofisk

Photo: ConocoPhillips/Tom Haga

Norges første kommersielle oljefelt, Ekofisk, har skapt verdier for rundt 2500 milliarder kroner siden funnet i 1969, men verdiskapningen stopper ikke her. Fra å importere kunnskap og teknologi på 1960- og 70-tallet, ble Ekofisk en katalysator for utvikling av norsk olje- og gassindustri som i dag eksporterer kompetanse i verdensklasse.

Natt til 25. oktober 1969, under boringen av brønnen 2/4-2, treffer borekronen på hydrokarboner idet boringen går fra skifer over til kalkstein på 3033 meters dyp i undergrunnen. Seks meter inn i kalksteinlaget stoppes boreaktivitetene om bord i boreriggen Ocean Viking. Boreslammet er mørkt av olje og operatørselskapet Phillips Petroleum (nå ConocoPhillips) stopper for å ta kjerneprøver.

Milliarder i ringvirkninger

Historien videre er kjent. Oljefunnet på Ekofisk i den sørlige delen av norsk kontinentalsokkel ble starten på det vi i dag kjenner som et moderne og høy-teknologisk samfunn, med verdensledende industrikompetanse og bred geografisk sysselsetting. Bildet forsterkes ved at så mye som opp mot 95 prosent av kontraktstildelinger på 10-12 milliarder kroner knyttet til Ekofisk går fra ConocoPhillips til norsk leverandørindustri – hvert år. Ringvirkningene bidrar til å skape jobber og aktiviteter i en rekke lokalsamfunn.

– Rundt 3000 personer er sysselsatt i Ekofisk-området, noe som inkluderer alle som jobber på plattformer, rigger og fartøy. I tillegg til dette mottar alle aktiviteter i Ekofisk-området støtte fra om lag 900 ansatte ved selskapets hovedkontor i Tananger. Våre medarbeidere er bosatt i samtlige deler av landets fylker og totalt 240 kommuner, sier Trond-Erik Johansen, regiondirektør for Norge og Nord-Afrika i ConocoPhillips.

Giganten leverer

Safety is important
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg på Ekofisk sammen med ConocoPhillips’ regiondirektør Trond-Erik Johansen.

Siden produksjonsstarten i 1971 har Ekofisk-området skapt verdier for rundt 2500 milliarder kroner, med en kroneverdi fra 2018. Skatt og avgifter utgjør 1200 milliarder kroner. Verdiskapningen kommer som følge av at totalt seks milliarder fat oljeekvivalenter er produsert i Ekofisk-området siden oppstart. 4,2 milliarder fat kommer fra Ekofisk-feltet alene, mens Eldfisk har produsert én milliard og 0,8 milliard fat oljeekvivalenter kommer fra andre felt i området. Dette har gitt en vekst i utvinningsgraden, som på Ekofisk-feltet har økt fra 17 til over 50 prosent og dermed langt overgått de opprinnelige forventningene.

– Verdiskapningen fra Ekofisk handler om mer enn skatt, avgifter, lønn, og kjøp av varer og tjenester. Det handler også om utvikling og etablering av kunnskapsklynger, som igjen bidrar til å overføre teknologi og kompetanse til andre industrier i Norge og verden. Dette gir næring til kunnskapssamfunnet og har en lang verdikjede, legger Johansen til.

Sikkerhet er ferskvare

Betydelige volumer olje og gass i undergrunnen gjenstår å produseres i løpet av de neste tiårene. En ny utbygging på havbunnen, Tor II, er under utvikling i Ekofisk-området. I tillegg studeres Ekofisk-området for nye muligheter, samt at boreaktivitetene vil fortsette å bidra til økt utvinning og forlenget levetid. Nye generasjoner teknologier og medarbeidere vil bidra til å forbedre utvinningsgraden. Aller viktigst er å ivareta nullvisjonen om at ingen skades på jobb.

– Gjennom fem tiår med egenopererte aktiviteter i Nordsjøen har vi bygget en sterk sikkerhetskultur i selskapet. Men sikkerhet er ferskvare som må ha høyest prioritet hver dag. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid krever kontinuerlig fokus og oppfølging fra alle enkeltpersoner – i alle deler av organisasjonen, understreker Johansen.

Han trekker frem Bravo-utblåsningen i 1977 og Kielland-ulykken i 1980, som har betydd mye for sikkerhetskulturen i selskapet og standarden for norsk sokkel.

Mer bærekraft

Platform at night
Flott måne fra Ekofisk, i sørlige deler av norsk kontinentalsokkel.

I ConocoPhillips er vi opptatt av bærekraft, og vi anerkjenner at menneskelig aktivitet og bruk av fossile brensler fører til økte konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren, og at dette igjen kan påvirke det globale klimaet. Gjennom fem tiår med aktiviteter i Ekofisk-området har selskapet hatt økende fokus på å minimere fotavtrykket fra våre aktiviteter. Derfor har vi gjort en rekke grep.

 En strømkabel er nå i ferd med å bli lagt til Eldfisk 2/7 B. Når den er i drift innen utgangen av 2019, blir det samkjøring av strømforsyningen mellom alle feltene i Ekofisk-området, noe som reduserer utslippene av klimagasser. Dampturbinanlegget på Eldfisk er oppgradert, dieselgeneratorer utfaset, og vanninjeksjonssystemet er modifisert for å frigjøre mer kraft til drift. En re-kompressor er installert på Eldfisk der gass som før ble faklet, sendes nå til produksjon. Dieselkraner byttes ut med elektriske på Ekofisk og ved basen i Tananger. Batterier er installert på forsyningsfartøy, og ny teknologi er tatt i bruk for å redusere hydrokarboner i produsert vann. En rekke første generasjons installasjoner er fjernet og hogget opp og rundt 97 prosent av materialene, unntatt farlig avfall, er gjenbrukt til blant annet armeringsstål.

- Eksemplene viser at selskapet styrker sine bærekraftige operasjoner. Ekofisk II-prosjektet i 1998 mer enn halverte CO2-utslippene fra 2,5 til 1,2 millioner tonn i året. Siden 2000 har andre prosjekter bidratt til å spare miljøet for 160,000 tonn CO2, og fokuset på nye tiltak fortsetter for fullt, påpeker Trond-Erik Johansen.

50-årsmarkeringer

I høst har selskapet gjennomført flere markeringer av 50-årsjubileet, blant annet to jubileumsfester i Stavanger for alle medarbeidere med følge. Dagen før dagen, 24. oktober, ble en tur til Ekofisk organisert med representanter fra Olje- og energidepartementet, lisenspartnere, presse og selskapets norske ledelse samt morkonsernet. Stavanger kommune var vertskap for en samling i etterkant av offshoreturen.

Markering av selve funndagen, 25. oktober, ble gjennomført ved at Norsk Oljemuseum i Stavanger lanserte et levende, digitalt industriminne som gir en oversikt over 50 års aktiviteter på Ekofisk. Samtidig åpnet utstillingen ‘Funnet som forandret Norge’ fysisk i museets utstillingslokaler. Vi oppfordrer alle til å besøke utstillingen og nettstedet.

Klikk her for å gå til Industriminne Ekofisk

Avduking av jubileumsplakett ved 50årsmarkering på Ekofisk 24. oktober. Fra venstre: Regiondirektør Trond-Erik Johansen, konsernsjef og styreformann Ryan Lance fra ConocoPhillips, og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.