Kartlegger miljøet i havet

ConocoPhillips er pådriver for et forskningsprosjekt som skjer i samarbeid med forskningsmiljøer, havindustrien og Forskningsrådet. Små selvgående farkoster samler inn data fra store havområder.

Tre ubemannede og selvgående farkoster – kalt glidere - har i sommer innhentet miljødata fra Norskehavet utenfor kysten av Nordland. Gliderne fulgte GPS-baserte ruter på havoverflaten og i vannmassene. De kan innhente store mengder informasjon fra havet på en svært kostnadseffektiv måte, sammenliknet med tradisjonelle og ressurskrevende tokt med forskningsfartøy. 

Kontinuerlig måling

Gliderne var utstyrt med sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet og lave luftlag. De kan foreta kontinuerlige målinger av vær, bølger, havstrømmer, temperatur, saltholdighet, vannmassenes innhold av O₂, CO₂ og pH, havforsuring, algeproduksjon, dyreplankton, fiskeyngel og marine pattedyr.


2017 har vært et utprøvingsår. Farkostene ble satt ut i sjøen vest av Sandnessjøen i august, og ble tatt inn igjen utenfor Bodø i september. I 2018 skal fartøyene igjen operere i havet – da fra mars til oktober.

4500 kilometer

Gliderne er på størrelse med et surfebrett. De følger forhåndsprogrammerte ruter og dybder. Dataene som samles inn lagres ombord eller sendes via satellitt til en basestasjon på land. Der følges de fra prosjektlederen, forskningsinstituttet Akvaplan-niva. Sommeren 2017 tilbakela farkostene i alt 4500 kilometer. 

- Vi finner det svært interessant å delta i dette prosjektet. Det er et stort marked for anvendelse av denne teknologien i kombinasjon med fagkunnskap innen oseanografi og biologi for optimal ressursutnyttelse og forvaltning av våre havnæringer, sier Salve Dahle, administrerende direktør i forskningsinstituttet Akvaplan-niva.

Det benyttes tre typer med litt ulike egenskaper. To går på overflaten, det ene med vind som framdriftsmiddel og det andre med bølger. Den tredje utnytter balanse og oppdrift i sjøen som gjør det mulig å samle data ned til 1000 meters dyp.

Grundige miljøundersøkelser

- Vår interesse i prosjektet er knyttet til behovet for grundige miljøundersøkelser til sjøs i forbindelse med eventuell aktivitet i sårbare områder. Vi ser at potensialet med de selvgående farkostene er stort og har derfor tatt prosjektet inn i selskapets forskningsportefølje, sier Ole Lindefjeld, direktør for forskning og utvikling i ConocoPhillips Norge.